Skip to main content
 

Речник на символите

 
ISO 15223-1
Manufacturer
Производител
Authorized representative in the European Community
Упълномощен представител за Европейската общност
glossary icon
Упълномощен представител
glossary icon
Упълномощен представител
glossary icon
Упълномощен представител
glossary icon
Упълномощен представител
glossary icon
Упълномощен представител
Date of Manufacture Дата на производство
Use-by date Срок на годност
Lot Number Партиден номер
Catalog Number Каталожен номер
glossary icon
Вносител
Serial Number Сериен номер
glossary icon
Номер на модела
Manufacturer
Стерилно
Manufacturer
Стерилизирано с помощта на асептични техники за обработка
Manufacturer
Стерилизирано с етилен оксид
Manufacturer
Стерилизирано с облъчване
Manufacturer
Стерилизирано с пара или сухо нагряване
Manufacturer
Да не се стерилизира отново
Manufacturer
Нестерилно
Manufacturer
Не използвайте, ако опаковката е повредена, и прочетете инструкциите за употреба
Manufacturer
Стерилен път за течности
Manufacturer
Стерилен път за течности
Manufacturer
Стерилен път за течности
Manufacturer
Система с единична стерилна опаковка
Manufacturer
Система с двойна стерилна опаковка
Manufacturer
Система с еднократна стерилна опаковка с вътрешна защитна опаковка
glossary icon
Система с еднократна стерилна опаковка с външна защитна опаковка
glossary icon
Чупливо, бъдете внимателни
glossary icon
Да се пази от слънчева светлина
glossary icon
Пазете на сухо
glossary icon
Долна температурна граница
glossary icon
Горна температурна граница
glossary icon
Температурна граница
glossary icon
Ограничение за влажността
glossary icon
Ограничение за атмосферното налягане
glossary icon
Биологични рискове
glossary icon
Не използвайте повторно
glossary icon
Прочетете инструкциите за употреба
glossary icon
Прочетете инструкциите за употреба
glossary icon
Внимание
glossary icon
Съдържа или в него има наличие на естествен каучуков латекс
glossary icon
Съдържа деривати от човешка кръв или плазма
glossary icon
Съдържа лекарствено вещество
glossary icon
Съдържа биологичен материал от животински произход
glossary icon
Съдържа биологичен материал от човешки произход
glossary icon
Съдържа опасни вещества
glossary icon
За многократна употреба от един пациент
glossary icon
Път за течности
glossary icon
Непирогенно
glossary icon
Еднопосочен клапан
glossary icon
Идентификация на пациента
glossary icon
Здравен център или лекар
glossary icon
Дата
glossary icon
Медицинско изделие в съответствие със законодателството на ЕС
glossary icon
Превод
glossary icon
Уникален идентификатор на устройството
ISO 7000/IEC 60417
glossary icon
Може да се рециклира
IEC 60601-1
glossary icon
Променлив ток
glossary icon
Постоянен ток
glossary icon
Защитна маса (заземяване)
glossary icon
Маса (Заземяване)
glossary icon
Еквипотенциалност
glossary icon
Оборудване от КЛАС II
glossary icon
„ИЗКЛ.“ (захранване)
glossary icon
„ИЗКЛ.“ (захранване)
glossary icon
"ВКЛ." / "ИЗК." (механизъм с натискане на копче)
glossary icon
„ВКЛ.“ за част от оборудване
glossary icon
„ИЗКЛ.“ за част от оборудването
glossary icon
Контактуваща с пациента част от тип BF
glossary icon
Контактуваща с пациента част от тип CF
glossary icon
Оборудване от категория AP
glossary icon
Опасно напрежение
glossary icon
Контактуваща с пациента част от тип BF, устойчива на дефибрилация
glossary icon
Приложена част тип CF със защита срещу разряд на дефибрилатор
glossary icon
Готовност
glossary icon
Обикновен знак за предупреждение
glossary icon
Предупреждение, електричество
glossary icon
Не бутайте
glossary icon
Не сядайте
glossary icon
Не стъпвайте по повърхността
glossary icon
Следвайте инструкциите за употреба
glossary icon
Следвайте инструкциите за употреба
IEC 60601-1
glossary icon
Защитен срещу твърди чужди обекти с диаметър от 50 mm и по-големи
glossary icon
Защитен срещу твърди чужди обекти с диаметър от 12,5 mm и по-големи
glossary icon
Защитен срещу твърди чужди обекти с диаметър от 12,5 mm и по-големи
Защита срещу падащи вертикално водни капки
glossary icon
Защитен срещу твърди чужди обекти с диаметър от 2,5 mm и по-големи
glossary icon
Незащитен
glossary icon
Защита срещу падащи вертикално водни капки
glossary icon
Защита от вертикално падащи водни капки при наклон на корпуса до 15°
glossary icon
Защита срещу пръски вода
ISO 27185
glossary icon
Пейсмейкър, еднокамерен, дяснокамерен
glossary icon
Пейсмейкър, еднокамерен, дясно предсърдие
glossary icon
Пейсмейкър, двукамерен, дясно предсърдие, дясна камера
glossary icon
Имплантируем кардиовертер дефибрилатор, еднокамерен, дяснокамерен
glossary icon
Имплантируем кардиовертер дефибрилатор, двукамерен, дясно предсърдие, дясна камера
glossary icon
Пейсмейкър за сърдечна ресинхронизираща терапия, дясно предсърдие, дясна камера, лява камера
glossary icon
Дефибрилатор за сърдечна ресинхронизираща терапия, дясно предсърдие, дясна камера, лява камера
glossary icon
Имплантируемо изделие
glossary icon
Имплантируемо изделие (с покритие)
glossary icon
Лицев профил
glossary icon
Динамометричен ключ, имплантируем пулсов генератор
glossary icon
Отворете тук
ASTM F 2503
glossary icon
Безопасно при ЯМР
glossary icon
Безопасно за ЯМР при определени условия
glossary icon
Не е безопасно при ЯМР
IEC TR 60878
glossary icon
Вътрешен диаметър
glossary icon
Външен диаметър
SymbolTitleReferenceDescription
ISO 15223-1: 5.1. Manufacture
Manufacturer
Manufacturer5.1.1.Indicates the medical device manufacturer
Authorized representative in the European Community
Authorized representative in the European Community5.1.2.Indicates the authorized representative in the European Community / European Union.
Date of ManufactureDate of manufacture5.1.3.Indicates the date when the medical device was manufactured.
Use-by dateUse-by date5.1.4.Indicates the date after which the medical device is not to be used.
Lot NumberLot number5.1.5.Indicates the manufacturer’s batch code so that the batch or lot can be identified.
Catalog Number Catalog number5.1.6.Indicates the manufacturer’s catalogue number so that the medical device can be identified.
Serial NumberSerial number5.1.7.Indicates the manufacturer’s serial number so that a specific medical device can be identified.
ISO 15223-1: 5.2. Sterility
Manufacturer
Sterile5.2.1.Indicates a medical device that has been subjected to a sterilization process.
Manufacturer
Sterilized using ethylene oxide5.2.3.Indicates a medical device that has been sterilized using ethylene oxide.
Manufacturer
Sterilized using irradiation5.2.4.Indicates a medical device that has been sterilized using irradiation.
Manufacturer
Sterilized using steam or dry heat5.2.5.Indicates a medical device that has been sterilized using steam or dry heat.
Manufacturer
Do Not Resterilize5.2.6.Indicates a medical device that is not to be resterilized.
Manufacturer
Non-Sterile5.2.7.Indicates a medical device that has not been subjected to a sterilization process.
Manufacturer
Do not use if package is damaged and consult instructions for use5.2.8.Indicates a medical device that should not be used if the package has been damaged or opened.
Manufacturer
Sterile fluid path5.2.9.Indicates the presence of a sterile fluid path within the medical device in cases when other parts of the medical device, including the exterior, might not be supplied sterile.
Manufacturer
Sterile fluid path5.2.9.
A.12, NOTE 1
A.12 Examples of use of symbol 5.2.9 for “Sterile fluid path”
NOTE 1: Medical device contains a sterile fluid path that has been sterilized using ethylene oxide
Manufacturer
Sterile fluid path5.2.9.
A.12, NOTE 2
A.12 Examples of use of symbol 5.2.9 for “Sterile fluid path”
NOTE 2: Medical device contains a sterile fluid path that has been sterilized using irradiation.
Manufacturer
Single sterile barrier system5.2.11.Indicates a single sterile barrier system.
Manufacturer
Double sterile barrier system5.2.12.Indicates two sterile barrier systems.
Manufacturer
Single sterile barrier system with protective packaging inside5.2.13.Indicates a single sterile barrier system with protective packaging inside
glossary icon
Single sterile barrier system with protective packaging outside5.2.14.Indicates a single sterile barrier system with protective packaging outside
ISO 15223-1: 5.3. Storage
glossary icon
Fragile, handle with care5.3.1.Indicates a medical device that can be broken or damaged if not handled carefully.
glossary icon
Keep away from sunlight5.3.2.Indicates a medical device that needs protection from light sources.
glossary icon
Keep dry5.3.4.Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.
glossary icon
Lower limit of temperature5.3.5.Indicates the lower limit of temperature to which the medical device can be safely exposed.
glossary icon
Upper limit of temperature5.3.6.Indicates the upper limit of temperature to which the medical device can be safely exposed.
glossary icon
Temperature limit5.3.7.Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed.
glossary icon
Humidity limitation5.3.8.Indicates the range of humidity to which the medical device can be safely exposed.
glossary icon
Atmospheric pressure limitation5.3.9.Indicates the range of atmospheric pressure to which the medical device can be safely exposed.
ISO 15223-1: 5.4. Safe use
glossary icon
Biological risks5.4.1.Indicates that there are potential biological risks associated with the medical device.
glossary icon
Do not re-use5.4.2.Indicates a medical device that is intended for one single use only.
glossary icon
Consult instructions for use5.4.3.Indicates the need for the user to consult the instructions for use.
glossary icon
Consult instructions for use5.4.3. A.16 NOTEA.16 Example of use of symbol 5.4.3, “Consult instructions for use” for an electronic instruction for use (eIFU)
NOTE: The eIFU indicator can be a manufacturer’s website URL or some other appropriate indication that the instructions for use are available in an electronic format.
glossary icon
Caution5.4.4.To indicate that caution is necessary when operating the device or control close to where the symbol is placed, or to indicate that the current situation needs operator awareness or operator action in order to avoid undesirable consequences.
glossary icon
Contains or presence of natural rubber latex5.4.5.Indicates the presence of dry natural rubber or natural rubber latex as a material of construction within the medical device or the packaging of a medical device.
glossary icon
Contains human blood or plasma derivatives5.4.6.Indicates a medical device that contains or incorporates human blood or plasma derivatives.
glossary icon
Contains a medicinal substance5.4.7.Indicates a medical device that contains or incorporates a medicinal substance
glossary icon
Contains biological material of animal origin5.4.8.Indicates a medical device that contains biological tissue, cells, or their derivatives, of animal origin
glossary icon
Contains biological material of human origin5.4.9.Indicates a medical device that contains biological tissue, cells, or their derivatives, of human origin
glossary icon
Contains hazardous substances5.4.10.Indicates a medical device that contains substances that can be carcinogenic, mutagenic, reprotoxic (CMR), or substances with endocrine disrupting properties
glossary icon
Single patient multiple use5.4.12.Indicates a medical device that may be used multiple times (multiple procedures) on a single patient
ISO 15223-1: 5.6. Transfusion/infusion
glossary icon
Fluid path5.6.2.Indicates the presence of a fluid path.
glossary icon
Non-pyrogenic5.6.3.Indicates a medical device that is non-pyrogenic.
glossary icon
One-way valve5.6.6.Indicates a medical device with a valve that allows flow in only one direction.
ISO 15223-1: 5.7. Others
glossary icon
Patient identification5.7.3.Indicates the identification data of the patient
glossary icon
Health care centre or doctor5.7.5.To indicate the address of the health care centre or doctor where medical information about the patient may be found
glossary icon
Date5.7.6.To identify the date that information was entered or a medical procedure took place
glossary icon
Medical device5.7.7.Indicates the item is a medical device (under EU Legislation)
glossary icon
Translation5.7.8.To identify that the original medical device information has undergone a translation which supplements or replaces the original information
glossary icon
Unique Device Identifier5.7.10.Indicates a carrier that contains Unique Device Identifier information
ISO 7000/IEC 60417
glossary icon
Recyclable7000 - 1135To indicate that the marked item or its material is part of a recovery or recycling process.
IEC 60601-1: General Symbols
glossary icon
Alternating currentTable D1, Symbol 1To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for alternating currentonly; to identify relevant terminals.
glossary icon
Direct currentTable D.1, Symbol 4To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct currentonly; to identify relevant terminals.
glossary icon
Protective earth (ground)Table D.1, Symbol 6To identify any terminal which is intended for connection to an external conductorfor protection against electric shock in case of a fault, or the terminal of a protectiveearth (ground) electrode.
glossary icon
Earth (ground)Table D.1, Symbol 7To identify an earth (ground) terminal in cases where neither the symbol 5018 nor 5019 is explicitly required.
glossary icon
EquipotentialityTable D.1, Symbol 8To identify the terminals which, when connected together, bring the various parts of an equipment or of a system to the same potential, not necessarily being the earth (ground) potential, e.g. for local bonding.
glossary icon
CLASS II equipmentTable D.1, Symbol 9To identify equipment meeting the safety requirements specified for Class II equipment according to IEC 61140.
glossary icon
“ON” (power)Table D.1, Symbol 12To indicate connection to the mains, at least for mains switches or their positions, and all those cases where safety is involved.
glossary icon
“OFF” (power)Table D.1, Symbol 13To indicate disconnection from the mains, at least for mains switches or their positions, and all those cases where safety is involved.
glossary icon
“ON” for part of equipmentTable D.1, Symbol 16To indicate the ""ON"" condition for a part of equipment, if the symbol 5007 cannot be used, for example, to identify the ""ON"" position of a switch.
glossary icon
“OFF” for part of equipmentTable D.1, Symbol 17To indicate the ""OFF"" condition for a part of equipment, if the symbol 5008 cannot be used, for example, to identify the ""OFF"" position of a switch.
glossary icon
Type BF applied partTable D.1, Symbol 20To identify a type BF applied part complying with IEC 60601-1.
glossary icon
Type CF applied partTable D.1, Symbol 21To identify a type CF applied part complying with IEC 60601-1.
glossary icon
CATEGORY AP equipmentTable D.1, Symbol 22To identify category AP equipment complying with IEC 60601-1 which also specifies the way in which this symbol has to be used.
glossary icon
Dangerous voltageTable D.1, Symbol 24To indicate hazards arising from dangerous voltages.
glossary icon
Defibrillation-proof type BF applied partTable D.1, Symbol 26To identify a defibrillation-proof type BF applied part complying with IEC 60601-1.
glossary icon
Defibrillation-proof type CF applied partTable D.1, Symbol 27To identify a defibrillation-proof type CF applied part complying with IEC 60601-1.
glossary icon
Stand-byTable D.1, Symbol 29To identify the switch or switch position by means of which part of the equipment is switched on in order to bring it into the stand-by condition, and to identify the control to shift to or to indicate the state of low power consumption.
glossary icon
General warning signTable D.2, Symbol 2To signify a general warning
glossary icon
Warning, electricityTable D.2, Symbol 3To warn of electricity
glossary icon
No pushingTable D.2, Symbol 5To prohibit pushing against an object
glossary icon
No sittingTable D.2, Symbol 6To prohibit sitting on a surface
glossary icon
No stepping on surfaceTable D.2, Symbol 7To prohibit stepping onto a surface
glossary icon
Follow instructions for useTable D.2, Symbol 10Symbol must appear in color. Limited to Medical Electrical Equipment covered by EN 60601-1
glossary icon
Follow instructions for useISO 15223-1: 5.4.3. A.16 NOTENOTE: The eIFU indicator can be a manufacturer’s website URL or some other appropriate indication that the instructions for use are available in an electronic format.
IEC 60601-1;
glossary icon
 Table D.3, Symbol 2Degrees of protection provided by enclosures
N1 =
0 Non-protected
1 Protected against solid foreign objects of 50 mm and greater
2 Protected against solid foreign objects of 12,5 mm and greater
3 Protected against solid foreign objects of 2,5 mm and greater
4 Protected against solid foreign objects of 1,0 mm and greater
5 Dust-protected
6 Dust-tight
N2 =
0 Non-protected
1 Protection against vertically falling water drops
2 Protection against vertically falling water drops when ENCLOSURE tilted up to 15°
3 Protected against spraying water
4 Protected against splashing water
5 Protected against water jets
6 Protected against powerful water jets
7 Protected against the effects of temporary immersion in water
8 Protected against the effects of continuous immersion in water
NOTE When a characteristic numeral is not required to be specified, it is replaced by the letter “X” (“XX” if both numerals are omitted).
glossary icon
Protected against solid foreign objects of 12,5 mm and greater
glossary icon
Protected against solid foreign objects of 12,5 mm and greater Protection against vertically falling water drops
glossary icon
Protected against solid foreign objects of 2,5 mm and greater
glossary icon
Non-protected
glossary icon
Protection against vertically falling water drops
glossary icon
Protection against vertically falling water drops when ENCLOSURE tilted up to 15°
glossary icon
Protected against splashing water
ASTM F 2503; Magnetic Resonance
glossary icon
MR SafeASTM F2503-20: 7.3.1An item that poses no known hazards resulting from exposure to any MR environment. MR Safe items are composed of materials that are electrically nonconductive, nonmetallic, and nonmagnetic.(ASTM F2503-20:3.1.13)
glossary icon
MR ConditionalASTM F2503-20: 7.3.2An item with demonstrated safety in the MR environment within defined conditions including conditions for the static magnetic field, the time-varying gradient magnetic fields and the radiofrequency fields. (ASTM F2503-20:3.1.11)
glossary icon
MR UnsafeASTM F2503-20: 7.3.3An item which poses unacceptable risks to the patient, medical staff or other persons within the MR environment. (ASTM F2503-20:3.1.14)
Top