Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för Boston Scientific – Europa
Ikraftträdandedatum:  12.05.2021

 

Policyns omfattning

Denna sekretesspolicy (policyn) beskriver sekretessrutinerna för Boston Scientific Corporation (BSC) gällande insamling och användning av personlig information på BSC:s europeiska webbplatser, inklusive på mobila webbsidor och i våra program. BSC strävar efter att behandla människor med respekt, öppenhet och integritet. Därför säljer vi inte och hyr inte ut din personliga information till tredje part. Denna policy beskriver också vilka val du har gällande vår användning av din personliga information och hur du kan få tillgång till och uppdatera din information. När vi skriver BSC menar vi Boston Scientific Corporation, inklusive våra närstående bolag och dotterbolag. BSC följer de bästa rutinerna gällande sekretess, till exempel GAPP (Generally Accepted Privacy Principles), och vi följer internationella rambestämmelser för överföring av personlig information.

Användare inom EU som använder våra webbplatser och program, eller förser BSC med information, är införstådda med och samtycker till att BSC samlar in, använder, yppar, kvarhåller och överför deras personliga information till USA eller andra länder och områden i enlighet med de syften som anges i denna policy. Detta inkluderar men är inte begränsat till överföring av personlig information mellan BSC:s tredje parter, närstående bolag och dotterbolag i USA och globalt.

BSC skyddar all information som överförs till andra länder genom att införa sekretessvillkor i våra avtal med onlineåterförsäljare eller genom att säkerställa att leverantörerna följer Europeiska kommissionens
EU-standardklausuler för att garantera att informationen skyddas på lämpligt lätt.

Innehållsförteckning

- Insamling och användning av information

- Delning och vidareöverföring av data

- Cookies och liknande tekniker

- Beskrivning av dina Dataskyddsrättigheter

- Säkerhet

- Länkar till andra webbplatser

- Minderåriga

- Uppdateringar av sekretesspolicyn

- Kontakt, frågor, kommentarer, klagomål

 

- Insamling och användning av information

Personlig information är information som kan användas för att identifiera eller kontakta dig, till exempel namn, e-postadress, telefonnummer eller liknande information. BSC samlar in personlig information som du frivilligt ger till oss, t.ex. när du begär information via våra webbplatser, vid registrering av händelser eller vid webbregistrering. Vi tillhandahåller interaktiva digitala hälsoverktyg via vilka information samlas in från användare. Vi samlar också in information om din interaktion med våra webbplatser och program (t.ex. beteende vid surfning). Våra webbplatser spårar automatiskt vissa beteenden (användningsdata) under besök, till exempel vilka webbadresser du går till när du lämnar vår webbplats, plus att vi samlar in annan grundläggande information om dig som inte identifierar dig direkt, men som kan kopplas till dig på en viss enhet. Vi använder denna information för att lära oss mer om hur våra webbplatser och onlineresurser används och för att förbättra och administrera webbplatsen. Vi använder dessutom denna information för att kunna leverera information anpassad efter dina intressen och val, baserat på din användning av webbplatsen. Till exempel kan vi registrera den IP-adress som tilldelats din dator av din Internetleverantör. Den här adressen kan ändras varje gång du ansluter till Internet (en dynamisk IP-adress), eller så kan den förbli densamma hela tiden (en statisk IP-adress). I de flesta fall samlas den här informationen in automatiskt i legitimt verksamhetssyfte. På vissa platser måste vi be om din tillåtelse innan vi samlar in den här informationen och i sådana fall får du välja om du vill tillåta insamlingen och användningen av den här typen av information eller inte. Oftast sker detta i form av en banner där du får välja om du vill tillåta eller neka sådan insamling. Om du är en registrerad användare kan vi använda dina användningsdata med eller utan din personliga information för att mäta webbplatsens prestanda och förbättra dess design och funktioner.

Vi kan också samla in följande frivilliga uppgifter från dig:

Information om ditt företag, till exempel företagets namn, storlek, bolagsform och din roll i företaget

Medicinskt tillstånd

Demografisk information, till exempel ålder, utbildning, kön, intressen och plats

Kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer

Utlåtanden

Svar på webbplatsundersökningar

Inlägg på bloggar och forum

Transaktionshistorik

Vi använder denna information för att:

Skicka produktuppdateringar, nyhetsbrev, reklam, begärd information om produkter eller tjänster, utföra tjänster som du har begärt och för att förstå dina intressen och val

Svara på dina frågor

Administrera ditt konto

Utföra undersökningar och analyser

Förbättra vår webbplats och vår marknadsföring

Optimera användarupplevelsen

Visa personligt anpassat innehåll

Leverera marknadsföringsmaterial där vi tillåts att göra det enligt lag

Göra det möjligt för dig att lägga upp ditt cv, söka lediga jobb och kontakta eller bli kontaktad av BSC:s representanter eller ombud

Meddela dig om policyuppdateringar

 

Vi samlar också in följande personliga information om dina kontakter:

E-postadress, för att skicka information eller meddelanden

När du tillhandahåller oss personlig information om dina kontakter använder vi den endast i det specifika syfte för vilket informationen tillhandahålls. Om du tror att någon av dina kontakter har försett oss med din personliga information och du vill skicka in en begäran om att radera denna ska du kontakta oss på Globalprivacy@bsci.com eller på EuropePrivacy@bsci.com eller genom vårt formulär för begäran av datainsamling om du befinner dig inom EU, Storbritannien, Schweiz, eller EES.

Licensierad vårdpersonal måste ange ytterligare personlig information för att registrera sig (t.ex. yrke, titel, medicinskt id och klinisk tillhörighet) om det rör sig om webbplatser med begränsad åtkomst. Utöver ovanstående användningsområden använder vi denna information för att granska och verifiera din registrering.

Personlig information vid jobbansökning används endast under anställningsprocessen. Den sparas endast för att hantera anställningsprocessen hos BSC eller så som krävs för att uppfylla gällande lagstiftning. Den raderas om du inte får det lediga jobb du söker. Vi kan använda din personliga information för att göra det enklare för ej närstående tredje parter som enligt avtal utför tjänster för eller på uppdrag av BSC (inklusive för att upprätthålla en databas, utföra marknadsföringsaktiviteter när så tillåts enligt lag eller för att utföra undersökningar).  Till exempel kan personlig information som samlas in via interaktiva digitala hälsoverktyg som vi tillhandahåller användas för att förbättra dessa verktyg och för att fastställa betalningsbelopp för försäljare som hjälper oss att göra dessa verktyg tillgängliga.

 

- Delning och vidareöverföring av data

BSC kommer inte att sälja eller hyra ut din personliga information till tredje part. Det finns däremot vissa omständigheter då vi kan lämna ut din personliga information utan att meddela dig. Utöver det yppande som beskrivs i denna policy och enligt gällande lagstiftning kan vi eller vår tredje part yppa din personliga information:

Till närstående bolag och dotterbolag för ändamål som är förenliga med denna policy

Till ej närstående tredje parter som enligt avtal utför tjänster på uppdrag av BSC (t.ex. för att upprätthålla en databas, utföra marknadsföringsåtgärder eller utföra undersökningar)

Vid företagsförsäljning, sammanslagning, omorganisation, upplösning eller liknande händelse

Till andra personer enligt vad som är tillåtet i tillämpliga lagar eller bestämmelser

Till personal och organisationer inom rättsväsendet, till exempel i syfte att uppfylla nationella säkerhetskrav, eller som en del av en rättsprocess för att skydda vår egendom eller stödja en undersökning gällande ett brott mot webbplatsens regler och policyer, obehörig åtkomst till eller obehörig användning av vår webbplats eller annan olaglig verksamhet.

Vi kan dela ihopslagna data med utvalda tredje parter. BSC kan t.ex. yppa ihopslagna användningsdata till tredje part för att förstå hur webbplatsen används eller för marknadsföringsändamål. Se även ”Cookies” nedan. Ihopslagna data kan inte identifiera enskilda individer.

Den åtkomst som beviljas till våra närstående företag, dotterbolag och tredje parter är begränsad till endast det syfte som den aktuella informationen tillhandahålls för. Dessutom kräver vi av våra närstående företag, dotterbolag och tredje parter att de ska upprätthålla och följa BSC:s policyer avseende sekretess och behandling av din personliga information. Oavsett var de befinner sig eller vilka lagar som gäller i landet där de har sitt säte, är de bundna enligt avtal att upprätthålla minst samma skyddsnivå som den som krävs enligt Privacy Shield-principerna.

- Cookies och liknande tekniker

BSC och våra partners använder ett antal metoder för att underlätta leveransen av tjänster till dig via våra webbplatser och program och för att förstå och bevara dina personliga val. Användning av dessa styrs av vår policy eller sekretesspolicyn för tredje part som tillhandahåller tjänsten.

Se vår cookiepolicy

 

- Beskrivning av dina Dataskyddsrättigheter

Registrerade användare och de som har försett BSC med personlig information kan begära att granska, ändra och radera informationen genom att logga in och ändra på sin profil eller genom att skicka e-post till webmaster@bostonscientific.com eller vår dataskyddsansvarige för Europa på EuropePrivacy@bsci.com. Begäran om radering eller ändring ska göras av dig direkt. Du kan också begära förflyttning av data som du tillhandahållit oss. Vi svarar på alla förfrågningar om åtkomst inom 30 dagar.

Om du vill välja bort (1) att din personliga information yppas till tredje parter i marknadsföringssyfte eller (2) något annat samtycke som tidigare beviljats för ett specifikt syfte gällande din personliga information på denna webbplats kan du skicka ett e-postmeddelande till BSC på webmaster@bostonscientific.com, eller kontakta oss via Globalprivacy@bsci.com eller EuropePrivacy@bsci.com eller genom vårt formulär för begäran av datainsamling om du befinner dig inom EU, Storbritannien eller EES. För att tacka nej till att ta emot viss kommunikation gällande reklam och kampanjer ska du följa instruktionerna i den specifika kommunikationen gällande uppsägning av prenumeration.

Om du vill uppdatera eller radera ett inlägg som du har gjort kan du kontakta oss på webmaster@bostonscientific.com.

Under vissa omständigheter som anges i tillämplig lag (huvudsakligen EU:s Allmänna dataskyddsförordning), kan du komma att ha följande rättigheter:

Rätt till tillgång: Du har rätt att få bekräftelse på huruvida dina personuppgifter behandlas, och i så fall, få tillgång till dessa personuppgifter så väl som till annan information om sådan behandling som ingår i detta dokument.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade eller kompletterade om de är ofullständiga.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd"): Du har rätt att begära att Boston Scientific ska radera dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att Boston Scientific begränsar sättet den använder dina personuppgifter på.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig eller att få dessa överförda direkt från Boston Scientific till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar: Du har när som helst rätt att göra invändningar, som hänför sig till din specifika situation, mot behandling av dina personuppgifter och Boston Scientific får då inte längre behandla dina uppgifter, såvida den inte påvisar tvingande och berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Datalagring

Vi behåller din information så länge ditt konto är aktivt eller så länge som informationen behövs för att tillhandahålla dig tjänster. Vi behåller och använder också din information efter behov för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

- Säkerhet

BSC tar säkerheten på stort allvar. Vi använder oss av rimliga och lämpliga åtgärder för dataskydd, t.ex. robust teknik, säkerhetspolicyer och
-procedurer för att minska risken för missbruk, ändring, oavsiktlig förstörelse eller förlust samt otillåtet yppande och obehörig åtkomst till våra system och data. Vi krypterar t.ex. överföring av känslig information med SSL-teknik. Vi följer branschstandarderna och de bästa rutinerna för att skydda din personliga information vid överföring och när vi fått den. Tyvärr är ingen säkerhetsmetod 100 % säker. Därför kan vi inte garantera absolut säkerhet. Om du har några frågor gällande säkerheten för någon webbplats eller något program ska du skicka dem till webmaster@bostonscientific.com.

- Länkar till andra webbplatser

Denna policy gäller endast för BSC:s webbplatser för Europa och program som länkar till denna policy. Våra webbplatser innehåller både länkar till våra olika bolags webbplatser och länkar till webbplatser utanför BSC, bland annat till innehåll, produkter och tjänster som rör våra bolag samt webbplatser utanför BSC (övriga webbplatser). BSC ansvarar inte för sekretessrutinerna på övriga webbplatser. Du ska kontakta dessa övriga webbplatser direkt om du vill läsa deras respektive sekretesspolicyer och för att få mer information om deras rutiner.

- Minderåriga

Våra webbplatser och program är inte avsedda att användas av individer som är yngre än 18 år och BSC samlar inte medvetet in någon personlig information om personer i denna åldersgrupp. Om du är under 18, avbryt användningen av våra webbplatser och program. Om vi upptäcker att någon som är under 18 har registrerat sig raderar vi all relaterad personlig information från våra register.

- Uppdateringar av sekretesspolicyn

BSC kan enligt eget gottfinnande uppdatera denna policy genom att publicera den uppdaterade policyn på denna webbplats. Vi meddelar dig före ändringarna, när så behövs, vid omfattande ändringar av policyn via ditt kontos e-postadress eller genom ett meddelande på webbplatsen

Denna policy uppdaterades senast den 01.02.2020

- Kontakt, frågor, kommentarer, klagomål

Skicka sekretessrelaterade problem, frågor, kommentarer eller klagomål till något av följande:

Länder inom EU/ Storbritannien/Schweiz/EES:

E-post: EuropePrivacy@bsci.com eller genom vårt formulär för begäran av datainsamling

Post:

Boston Scientific

c/Ribera del Loira, 46 Edificio 2

28042 Madrid (Spanien)

Slutligen har du rätt att lämna in ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten i ditt land om du anser att dina rättigheter har blivit kränkta [se EU-lista].

Resten av världen via E-post: Globalprivacy@bsci.com

Post:

Boston Scientific Corporation
         Global Privacy Office/Legal
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752 (USA)

Top