Privacybeleid

Privacybeleid Boston Scientific - Europa
Geldig vanaf datum: december 2022


Deze privacyverklaring (de "Kennisgeving") informeert u over de privacypraktijken van Boston Scientific Corporation ("BSC") voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens op BSC-websites ("sites") gericht op Europa, het VK en Zwitserland, waaronder mobiele sites en onze applicaties. BSC zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en zet zich in om mensen met respect, transparantie en integriteit te behandelen. daarom verkopen of verhuren wij uw persoonlijke gegevens niet aan een derde partij.

Deze Kennisgeving beschrijft ook hoe u toegang kunt krijgen tot uw informatie en deze kunt bijwerken, en meer in het algemeen hoe u uw gegevensbeschermingsrechten kunt uitoefenen onder de toepasselijke wetgeving. Wanneer we verwijzen naar BSC, bedoelen we entiteiten van Boston Scientific die in Europa zijn gevestigd en optreden als gegevensbeheerders. Een lijst met Europese BSC-entiteiten is hier te vinden.

BSC voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, ook bekend als de "AVG", en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Er kan aanvullend privacybeleid van toepassing zijn, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. voor registratie van gebeurtenissen, voor het beheer van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, voor bijwerkingen en klachten over producten, enz.). Deze specifieke kennisgevingen zullen beschikbaar zijn op het moment dat de persoonsgegevens voor dat specifieke doel worden verzameld

Verzameling en gebruik van gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u direct of indirect te identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz. BSC kan uw persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u met ons interageert, zoals, maar niet beperkt tot, het aanvragen van informatie via onze sites, online registratie voor evenementen, registratie voor de site, deelname aan online enquêtes, enz.

Wij verzamelen ook persoonsgegevens over zorgverleners wanneer wij met hen samenwerken, bijvoorbeeld wanneer u ons een verzoek stuurt, wanneer u onze sites-formulieren invult, wanneer wij een contract sluiten, samenwerken in een wetenschappelijk project of wanneer u onze vertegenwoordigers ontmoet die u informeren over onze producten of wetenschappelijke onderzoeken.

Wij kunnen ook bepaalde informatie van derden verzamelen, bijvoorbeeld van contactpersonen van onze zakelijke partners of dienstverleners, evenals van openbare bronnen.

Wij verzamelen ook informatie over uw interacties met onze sites en applicaties (bijv. surfgedrag) door middel van cookies en andere traceertechnologieën waarvoor wij u aanraden onze Kennisgeving over cookies te lezen.

Informatie die we over u kunnen verzamelen omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende categorieën:

 • Identiteitsgegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, etc.
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, postadres, enz.
 • Professionele gegevens: beroep, titel, functie in het bedrijf, interesses, locatie, informatie over uw bedrijf (bedrijfsnaam, bedrijfsgrootte, bedrijfstype, enz.), beroepsidentificatienummer of registratie, medisch specialisme, of u lid bent van een beroepsorganisatie, publicaties, enz.
 • Informatie over uw voorkeuren: getuigenissen, reacties op site-enquêtes, reacties op marktonderzoeken waaraan u hebt deelgenomen, enz.
 • Financiële informatie: betalingsgerelateerde informatie voor betalingen die wij mogelijk moeten uitvoeren (rekeninggegevens, bankgegevens, fiscale informatie, te betalen bedrag, enz.)
 • Informatie over uw gebruik van onze sites: IP-adres, de apparaten die u gebruikt, uw gebruik van onze sites, enz.

Wij gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van enquêtes of andere marktonderzoeken en onderzoeken waar u mee instemt om uw feedback over onze producten of andere zaken met betrekking tot BSC te verzamelen.
 • Uw account op onze sites beheren, onze sites verbeteren, de gebruikerservaring optimaliseren en gepersonaliseerde inhoud weergeven, u authenticeren bij toegang tot zones met beperkte toegang van onze sites (bijvoorbeeld voor professionals in de gezondheidszorg, bij de authenticatie voor toegang tot onze speciale zones op onze sites).
 • Met u te communiceren wanneer dat nodig is, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzenden van productupdates, nieuwsbrieven, marketingcommunicatie, gevraagde product- of service-informatie, het vervullen van door u gevraagde diensten, het beantwoorden van uw vragen, het op de hoogte stellen van updates van kennisgevingen. Wij kunnen op verschillende manieren contact met u opnemen, inclusief maar niet beperkt tot elektronische middelen. Wij kunnen profilering gebruiken om de relatie en informatie die we beschikbaar stellen aan zorgverleners te optimaliseren en te personaliseren. Deze profilering kan inhouden dat het type, de inhoud en de frequentie van specifieke communicatie voor gesegmenteerde groepen worden beheerd.
 • Het initiëren en uitvoeren van contracten, in het bijzonder voor het identificeren, selecteren en samenwerken met zorgverleners voor onze onderzoeks- en ontwikkelings-, medische en wetenschappelijke activiteiten (zoals klinische onderzoeken of overige wetenschappelijke onderzoeken), adviesdiensten of sprekersopdrachten.
 • Onze partners en verkopersrelatie te beheren, waaronder het uitvoeren van due diligences, onderhandelingen over overeenkomsten en verlengingen, boekhouding, facturering en incassoactiviteiten.
 • Ondersteuning te bieden wanneer u onze digitale hulpmiddelen gebruikt en gegevensanalyses uitvoeren om de effectiviteit van onze hulpmiddelen te bepalen, deze te verbeteren en/of nieuwe hulpmiddelen te ontwikkelen.
 • Voldoen aan verplichtingen inzake ongewenste effecten, als u informatie met ons deelt over mogelijke ongewenste voorvallen met betrekking tot onze producten, verwerken wij dergelijke gegevens volgens onze privacyverklaring voor Ongewenste effecten en productklachten, in dat geval kunnen wij uw informatie evalueren en verifiëren, en/of contact met u opnemen als wij vragen hebben.
 • Voldoen aan onze wettelijke, regelgevende en rapportageverplichtingen, in het bijzonder met betrekking tot het uitvoeren van alle vereiste administratieve formaliteiten, registratie en verklaringen, het volgen van hulpmiddelen ten behoeve van analyse en rapportage van voorvallen, transparantie, het volgen van ongewenste effecten die u aan ons kunt melden (waaronder het melden van belangrijke ongewenste voorvallen aan gezondheidsautoriteiten wereldwijd, enz.
 • Zoals nodig om te voldoen aan de industrienormen en ons interne beleid.
 • Indien nodig, om onze rechten of de rechten van derden te beschermen, onze gebruiksvoorwaarden en overeenkomsten met partners en verkopers af te dwingen en voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Rechtsgrond

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken op basis van de volgende rechtsgronden, afhankelijk van de verwerking:

 • Wij hebben uw voorafgaande toestemming verzameld.
 • Wij hebben een contract met u uitgevoerd of stappen ondernomen voorafgaand aan het aangaan van een contract met u.
 • Wij moeten uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor waakzaamheidsverplichtingen, transparantiegerelateerde verplichtingen, enz.
 • Wij beroepen ons op onze legitieme belangen, en wij hebben uw belangen of fundamentele rechten en vrijheid afgewogen om te bepalen of de verwerking legitiem en rechtmatig is.

Wij kunnen contact met u opnemen om u te informeren over onze producten en diensten, zoals het versturen van nieuwsbrieven. Indien nodig zullen wij hiervoor een opt-in verzamelen en/of het bestaan van een opt-out verifiëren.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat nodig is om u de diensten te verlenen en de hierboven genoemde doeleinden uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn om het doel van de verwerking te bereiken. Wij bewaren en gebruiken uw informatie ook voor zover nodig is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het uitvoeren van onze overeenkomsten.

Delen en overdragen van gegevens

BSC kan uw persoonsgegevens doorgeven aan onderstaande ontvangers, in het kader van de hierboven beschreven doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving aan:

 • BSC-hoofdkantoor in de VS, onze filialen en dochterondernemingen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze kennisgeving. Zie hier een lijst van BSC-entiteiten.
 • Dienstverleners, leveranciers of verkopers die een contract hebben met BSC-entiteiten om diensten uit te voeren voor of namens BSC (bijv. voor het onderhouden van een computerdatabase, het uitvoeren van marketingactiviteiten of het houden van enquêtes). De tussen BSC en deze aanbieders, leveranciers en verkopers gesloten overeenkomst bevat de passende waarborgen, waaronder maar niet beperkt tot de verplichting om persoonsgegevens te verwerken volgens onze instructies en het treffen van technische en organisatorische maatregelen.
 • Potentiële overnemers en andere belanghebbenden in het geval van een zakelijke verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis van BSC.
 • Wetshandhavingspersoneel, autoriteiten, regelgevende instanties, agentschappen en rechtbanken, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheidseisen, of als onderdeel van een juridisch proces, om onze eigendommen te beschermen of ter bevordering van een onderzoek naar een schending van de regels en het beleid van de site, onbevoegde toegang tot of gebruik van de site of andere illegale activiteiten.

De toegang die wordt verleend aan onze dochterondernemingen, aan ons gelieerde ondernemingen en derde partijen is strikt beperkt tot het doel waarvoor dergelijke informatie was verstrekt. Bovendien eisen wij dat onze dochterondernemingen, aan ons gelieerde ondernemingen en derde partijen het beleid van BSC in acht nemen ten aanzien van de privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Ongeacht hun locatie of het recht van het land waarin ze gevestigd zijn, zijn ze contractueel verplicht minimaal hetzelfde niveau van bescherming te bieden.

Sommige van onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en derden aan wie we persoonsgegevens overdragen, bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nog steeds worden verwerkt in overeenstemming met onze norm voor gegevensbescherming en de toepasselijke wetgeving, heeft BSC standaardcontractbepalingen van de EU geïmplementeerd tussen haar entiteiten en met derden, en heeft het aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals versleuteling van de gegevens die worden overgedragen. U kunt meer informatie vragen over de door BSC geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen, zoals beschreven in de paragraaf Contact.

Uw rechten

Indien van toepassing heeft u de volgende rechten:

 • Recht van toegang: U hebt het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en zo ja, om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die over u worden bewaard.
 • Recht op rectificatie: U hebt het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u of deze aan te vullen indien ze onvolledig zijn.
 • Recht op verwijdering: U hebt het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van verwerking: U hebt het recht om van ons te vragen dat we de manier beperken waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.
 • Recht om toestemming in te trekken: U hebt het recht uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking in te trekken. Deze herroeping heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan herroeping van de toestemming, noch op verdere verwerkingsactiviteiten die niet op toestemming zijn gebaseerd.
 • Recht op bezwaar: U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. en wij moeten de verwerking van de gegevens stopzetten, tenzij er dwingende legitieme redenen voor de verwerking worden aangetoond die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden.

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken.

In sommige landen hebt u mogelijk het recht om richtlijnen te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Om deze rechten uit te oefenen, verwijzen wij u naar de onderstaande paragraaf "Contacten".

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden. Een lijst van EU-gegevensbeschermingsautoriteiten is hier beschikbaar.

Beveiliging

BSC neemt beveiliging serieus. Wij gebruiken redelijke en adequate gegevensbeschermingsmaatregelen, zoals robuuste technologieën, beveiligingsbeleid en procedures om het gevaar van misbruik, aanpassing, onbedoelde vernietiging of verlies, ongeautoriseerde bekendmaking of toegang tot onze systemen en gegevens te beperken. Zo versleutelen we het verzenden van gevoelige informatie met behulp van de SSL-technologie (Secure Socket Layer). Wij volgen gangbare normen en best practices uit de branche om uw persoonsgegevens te beschermen tijdens het verzenden en zodra wij ze hebben ontvangen.

Toegang tot bepaalde inhoud over producten, seminars, evenementen of andere informatie van BSC kan volgens de toepasselijke wetgeving beperkt zijn tot zorgverleners. Om u toegang te geven tot dergelijke inhoud en onze diensten op onze websites, moet u zich mogelijk registreren of ons op andere manieren toestaan te verifiëren dat u in aanmerking komt voor toegang tot de beperkte inhoud.

Koppelingen naar andere sites

Deze Kennisgeving is alleen van toepassing op BSC-sites en applicaties die naar deze Kennisgeving linken. Onze sites bevatten koppelingen naar zowel sites van aan ons gelieerde ondernemingen als niet-BSC-websites, met inbegrip van toegang tot inhoud, producten en diensten van dergelijke gelieerde en niet-gelieerde sites (andere sites). BSC is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere sites. Wij raden u aan het eigen privacybeleid van andere sites te lezen voor meer informatie over hun praktijken.

Minderjarigen

Onze sites en applicaties zijn niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen en BSC verzamelt niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen. Als u in uw land minderjarig bent, stop dan met het gebruik van onze sites en applicaties. Als ons ter ore komt dat iemand onder de meerderjarige leeftijd zich heeft geregistreerd, zullen we alle betreffende persoonsgegevens uit onze dossiers wissen.

Updates van deze Kennisgeving

BSC kan deze Kennisgeving bijwerken door de gewijzigde Kennisgeving op deze site te plaatsen. Wij brengen u waar nodig voorafgaand aan de wijzigingen op de hoogte van belangrijke veranderingen in de Kennisgeving via het e-mailadres van uw account of via een melding op de site.

Deze Kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt in december 2022.

Contact, vragen, opmerkingen, klachten

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten onder de AVG, kunt u gebruik maken van onderstaande contactgegevens. U kunt ook alle problemen, vragen, opmerkingen of klachten over gegevensbescherming richten aan BSC door gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens:

E-mail: EuropePrivacy@bsci.com of via ons Gegevensaanvraagformulier betrokkene

Briefpost:
Boston Scientific - DPO
c/Ribera del Loira, 46 Edificio 2
28042 Madrid (Spanje)

Top