Hands Typing

Tài liệu sản phẩm thay đổi tùy theo khu vực địa lý.

Tài liệu sản phẩm thay đổi tùy theo khu vực địa lý. Chỉ sử dụng tài liệu sản phẩm của khu vực nơi thực hiện thủ thuật cho bệnh nhân.

Tài liệu sản phẩm thay đổi tùy theo khu vực địa lý.

Chỉ sử dụng tài liệu sản phẩm của khu vực nơi thực hiện thủ thuật cho bệnh nhân.

Những điều bạn cần biết

Một số trình duyệt có thể không hiển thị hiệu quả khi dùng trên một số thiết bị. Boston Scientific không cung cấp tài liệu sản phẩm dạng điện tử cho tất cả các quốc gia và/hoặc mọi sản phẩm.

Tài liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước

Trang web này sẽ luôn chứa phiên bản mới nhất được phê duyệt tại khu vực địa lý của bạn. Thông tin trên trang có thể không áp dụng cho mọi phiên bản trước đây của sản phẩm. Xem xét các đặc điểm cấu hình để đảm bảo có lựa chọn thích hợp. Xem lại tài liệu trước khi sử dụng hoặc cấy ghép thiết bị, hoặc thực hiện chăm sóc theo dõi.