alt-text-value

ספרות מוצר

ספרות המוצר משתנה לפי המיקום הגיאוגרפי. כדי לחפש, התחל בבחירת המדינה, השפה והתפקיד שלך.

ספרות המוצר משתנה לפי המיקום הגיאוגרפי.

השתמש רק בספרות של מוצר מהאזור שבו מבוצע ההליך של המטופל.

דברים שמומלץ לדעת

ייתכן ששילובי מכשירים ודפדפנים מסוימים לא יוצגו היטב. Boston Scientific אינה מספקת ספרות מוצרים אלקטרוניים לכל המדינות ו/או המוצרים.

מסמכים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת

אתר זה יכיל תמיד את הגרסה העדכנית ביותר שאושרה במיקום הגיאוגרפי שלך. ייתכן שהמידע הכלול לא יחול על כל הגרסאות הקודמות של ה מוצר. עיין במאפייני התצורה כדי להבטיח בחירה מתאימה. עייןבספרות לפני השימוש או התקנת ההתקן, או ביצוע טיפול מעקב.