Tax strategy Disclosure

Informacja o realizowanej Strategii Podatkowej

Informacja o realizowanej Strategii Podatkowej

Read more about Tax Strategy disclosure of Poland

Informacja o realizowanej Strategii Podatkowej za rok 2022 Boston Scientific Polska Sp. z o.o.

I. WSTĘP
Celem niniejszej informacji jest wypełnienie ciążących na Boston Scientific Polska Sp. z o.o. (dalej jako: Boston Scientific Polska lub Spółka) obowiązków wynikających z art. 27c ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Niniejszy dokument przeznaczony jest do publikacji na stronie internetowej Boston Scientific, a informacje o miejscu publikacji zostaną przekazane właściwemu urzędowi skarbowemu.

Informacja ta dotyczy roku podatkowego Boston Scientific Polska rozpoczynającego się 1 stycznia 2022 r. i trwającego do 31 grudnia 2022 r.

II. PODEJŚCIE GRUPY BOSTON SCIENTIFIC DO OPODATKOWANIA

Zobowiązaniem podjętym przez Grupę Boston Scientific jest odpowiedzialne zarządzanie podatkami i przejrzystość w działalności prowadzonej na całym świecie, w tym w Polsce.

Celem Grupy Boston Scientific jest spełnienie wszystkich zobowiązań podatkowych w Polsce:

  • terminowego składania wszystkich odpowiednich deklaracji podatkowych, w tym dokumentacji Transfer Pricing
  • dokonywaniu terminowych płatności z tytułu wszystkich podatków wynikajacych ze złożonych deklaracji
  • prawidłowo i w terminie odpowiadać na wszelkie zapytania i wątpliwości ze strony organów podatkowych

III. PROCESY ORAZ PROCEDURY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE

Grupa Boston Scientific posiada działającą na globalną skalę funkcję podatkową (Dział Corporate Tax), dbającą o przestrzeganie krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych. Dział Corporate Tax odpowiada za opracowywanie i wdrażanie polityki podatkowej we wszystkich spółkach Boston Scientific.

Grupa Boston Scientific, w tym również Spółka, wdrożyła procedury i środki kontroli w celu zapewnienia zgodności polityki podatkowej ze wszystkimi krajowymi i międzynarodowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Wspomniane procedury i środki kontroli umożliwiają składanie prawidłowych zeznań podatkowych oraz zapewniają rzetelność pozycji finansowych spółek Boston Scientific.

Polityka cen transferowych Grupy Boston Scientific bazuje na zasadzie cen rynkowych.

IV. TRANSPARENTNOŚĆ GRUPY BOSTON SCIENTIFIC WOBEC WŁADZ PODATKOWYCH

Założeniem Grupy Boston Scientific jest utrzymywanie otwartych, pozytywnych relacji z polskimi organami podatkowymi oraz rządami i organami podatkowymi na całym świecie. Angażujemy się również w stały konstruktywny dialog dotyczący podejścia Grupy Boston Scientific do zarządzania kwestiami podatkowymi oraz ogólnej polityki podatkowej realizowanej na globalną skalę.

V. INFORMACJE ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH SZEFOWI KAS INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH

1) INFORMACJA O OBOWIĄZKACH PODATKOWYCH

Głównymi podatkami, w ramach których Spółka realizowała obowiązki podatkowe były:

a) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
b) podatek u źródła (WHT),
c) podatek od towarów i usług (VAT),
d) podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
e) podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) - jeśli ma zastosowanie,
f) uiszczała należności celne, oraz
g) odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom (ZUS).

Spółka w pełni wywiązuje się ze wszystkich swoich obowiązków podatkowych w Polsce:

a) terminowo składa wszystkie wymagane na mocy przepisów prawa deklaracje, informacje podatkowe, w tym dokumentację cen transferowych,
b) terminowo reguluje wynikające z nich zobowiązania podatkowe,
c) właściwie i terminowo odpowiada na wszelkie wnioski, prośby lub zapytania ze strony organów podatkowych.

Polskie sprawy podatkowe są prowadzone i nadzorowane przez lokalny dział finansowy posiadający odpowiednią wiedzę, który regularnie uczestniczy w szkoleniach mających na celu doskonalenie umiejętności podatkowych i zapewnienie bieżącej znajomości zmian w przepisach podatkowych, wymogów informacyjnych i najlepszych praktyk.

Spółka korzysta również ze wsparciu zewnętrznych doradców podatkowych, jak i korporacyjnych ekspertów z wyspecjalizowanych zespołów podatkowych.

2) SCHEMATY PODATKOWE

W celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wywiązywania się z obowiązku raportowania schematów podatkowych, Spółka opracowała i wdrożyła procedurę określającą czynności i działania podejmowane w celu wypełniania obowiązków identyfikacji i przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR).

Spółka analizowała dokonywane transakcje lub czynności z punktu widzenia wystąpienia obowiązku raportowania informacji o schemacie podatkowym.
Spółka nie składała informacji o schematach podatkowych w roku podatkowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.

VI. INFORMACJA O STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Spółka nie uczestniczyła w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Jako dobrowolne formy współpracy Spółka rozumie:

a) uprzednie porozumienia cenowe (APA),
b) opinie zabezpieczające,
c) opinie o stosowaniu zwolnienia w zakresie podatku u źródła oraz procedurę wzajemnego porozumiewania się (MAP).

VII. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH PRZEZ PODATNIKA WNIOSKACH
Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

VIII. INFORMACJA O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI (W TYM PODMIOTAMI NIEBĘDĄCYMI REZYDENTAMI PODATKOWYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ), KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW W
ROZUMIENIU PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI, USTALONEJ NA PODSTAWIE OSTATNIEGO ZATWIERDZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Spółka realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi. Najważniejsze transakcje zawierane przez Spółkę, tj. takie, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, obejmowały:

a) w zakresie transakcji towarowych – przede wszystkim zakup wyrobów medycznych,
b) świadczenia usług wspólnych,
c) dostęp do korporacyjnej usługi zarządzania płynnością finansową – cash-pooling.

IX. INFORMACJA O PLANOWANYCH LUB PODJĘTYCH PRZEZ PODATNIKA DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH

Spółka nie planowała, ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH PODATNIKA NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ

Spółka nie dokonywała rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, jak również nie dokonuje rozliczeń podatkowych na tych terytoriach ani w tych krajach.

On this page